Leppälammen vesiosuuskunnan  toimintaidea

on tuottaa Leppälammen alueelle hyvää ja terveydensuojeluvaatimukset täyttävää talousvettä, sekä johtaa alueen jätevedet keskitetysti puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle Nurmijärven Veden viemäriverkostoa pitkin.

Mitä tämä tarkoittaa?

Rakennetaan oma vesi- ja viemäriputkiverkosto, jota pitkin johdetaan Nurmijärven Veden toimittamaa talousvettä alueen kiinteistöille, sekä jätevedet puhdistettaviksi Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle. Vesihuoltolinjojen rakentaminen alkoi 4.6.2012. Rakentaminen kesti noin vuoden, minkä jälkeen alueesta muodostetaan vesihuoltoalue, jolloin alueen vesi- ja viemärihuolto hoidetaan tämän rakennetun verkoston kautta.


 -----

Leppälammen vesiosuuskunta (VOK) tiedottaa

Kiinteistön alueella tehtävät vesihuoltotyöt

Tonttien ja kiinteistöjen alueella tehtävistä töistä vastaa kiinteistöjen/ tonttien omistajat.

MUISTILISTA:

 • Vesihuoltolinjojen tonttikohtainen suunnittelu
  • Mikäli kiinteistönomistaja itse ei suoriudu tästä, mahdollinen tontilla työt toteuttava urakoitsija voi olla apua tai asiaa voi tiedustella alan suunnittelua tekeviltä yrityksiltä.  VOK auttaa parhaan kykynsä mukaan.
 • Asemapiirros, miten linjat tullaan sijoittamaan tontille
  • Suunnitelmapiirros tehdään tontin asemapiirrokseen ja se toimitetaan VOK:lle. Mikäli kiinteistönomistaja ei itse suoriudu tästä, voi avuksi pyytää työt tekevää urakoitsijaa tai alan suunnittelutoimistoa. VOK auttaa parhaan kykynsä mukaan.
 • Tarvikehankinnat
  • VOK hoitaa tarvikehankinnat keskitetysti
   • kiinteistöpumppaamo (tarvittaessa)
   • maakaapeli
   • viemäriputket ja – osat
   • paineviemäriputket ja – osat
   • vesijohtoputket ja – osat
   • tarvittavat venttiilit
   • vesimittari ja asennustarvikkeet
   • paineenalennusventtiili
   • routaeriste
   • saattolämmityskaapeli
   • tarkistuskaivo/t
 • Toteuttaminen
  • Kiinteistö valitsee toetuttavan urakoitsijan (erillinen lista urakoitsijoista)
  • Työjärjestys:
   • suunnitelmat / asemapiirros
   • tarvikehankinnat, (varmistaa tarvikkeiden saatavuus)
   • sähkötyöt, mikäli kiinteistöpumppaamon asentaminen, sähkömies
   • viemärikaivon tyhjentäminen
   • kaivutyöt / täytöt; maanrakennusurakoitsija
   • käytöstä poistetun viemärikaivon purkaminen ja täyttäminen
   • mahdollinen uusi vesijohdon läpimeno kiinteistöön
   • vesi – ja viemäriputkien asentamiset, putkimies
   • tarvittava asennussora
   • mahdollinen routaeristäminen
   • käyttöönottotarkastus, VOK
  • Kiinteistö valitsee toteuttavan urakoitsijan
 • Käyttöönotto

 

TEHTÄVÄ

KUKA HOITAA

APUJA

TONTEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN SUUNNITTELU

KIINTEISTÖ

VOK

ASEMAPIIRROS

KIINTEISTÖ / KONSULTTI

VOK

TARVIKEHANKINNAT (VOI TILATA VOK KAUTTA!) VOK HANKKII VESIMITTARIT

VOK / KIINTEISTÖ

 

KIINTEISTÖKOHTAISEN JÄTEVEDENPUMPPAAMON HANKINTA. (MIKÄLI KOSKEE KIINTEISTÖÄ)

VOK

 

TÖIDEN TOTEUTTAMINEN

KIINTEISTÖ / VALITUT URAKOITSIJAT;

- SÄHKÖMIES

- JÄTEKAIVON TYHJENTÄMINEN

- PUTKIMIES

- MAANRAKENNUS

VOK

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS

VOK

 

 

27.9.2012

VOK on saanut tarjouksen tavaratoimittajaltamme Dahlilta tarvikkeista, joita kiinteistöjenomistajat voivat ostaa vesiosuuskunnalta.  Saatavilla on mm. 110 mm viemäriputkea, viemäriputken käyriä, paineputkea vesihjohtoon sekä jätevesiviemäriin, liittimiä, tarvikkeita eristelevyä jne. Tarvikkeista voi kysellä Sakari Kuikalta 0400 583 284.

pe-putki.bmp

------

Syyskokouksen 16.9.2012 satoa

Paikalla oli noin kolmisenkymmentä VOK jäsentä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja näin ollen se oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsussa olleiden asioiden yhteenveto.

Projektin tämänhetkisen tilanteen esittely.

Puheenjohtaja Sakari Kuikka kertoi ja näytti kuvia projektin tämänhetkisestä tilanteesta. Valmiina on noin 50 % vaiheesta 1. Alkuperäiseen suunnitelmaan on käytännön toteuttamisen myötä tullut muutamia muutoksia, esim. eräiden linjapumppaamoiden paikka on muuttunut toisaalle, samoin muutamia vesihuoltolinjojen siirtoja on käytännön syistä jouduttu muuttamaan.  Maanomistajakatselmuksia, joissa katselmoidaan vesihuoltoulinojen lopullinen sijoituspaikka yhdessä rakentajien sekä maanomistajien kanssa, on pidetty kuusi kertaa ja vielä tullaan katselmoimaan radan pohjoispuolen linjaosuudet syksyn aikana myöhemmin. Näistä katselmoinneista tiedotetaan tilojen omistajille erikseen.

Vesiosuuskunnalle työtätekevien palkkiot.

Päätettiin yksimielisesti, että Hallitus käsittelee tarjoukset Vesiosuuskunnan tilauksesta tehtävistä töistä ja hyväksyy ja maksaa palkkiot annetun kirjallisen tarjouksen perusteella.

Kiinteistöille kuuluvat työt

Kiinteistökohtaisia töitä ovat mm. tonttikohtaiset suunnitelmat, jotka toimitetaan Vesiosuuskunnan hyväksyttäviksi. Asemapiirros, jossa näkyy miten rakentaminen suoritetaan. (Ei koske uusia rakennuskohteita, näiden hyväksyminen menee Nurmijärven kunnan rakennusvalvonnan kautta). VOK puheenjohtaja on valmis konsultoimaan kiinteistöjen omistajia, jolloin voidaan yhdessä löytää oikeat tekijät / ratkaisut kiinteistökohtaisesti.

Kaivantojen teko ja täyttö, putkien ja vesimittarin asennus sekä mahdollinen kiinteistökohtaisen pumppaamon (minkä VOK hankkii ja kustantaa) asentaminen kuuluu kiinteistölle samoin kuin kaikki muukin työ mikä tehdään kiinteistön alueella.

Vesiosuuskunnalta saa listan eri tekijöistä, jotka voivat tarjota sekä suunnittelun, että toteutuksen.

Päätettiin, että Leppälammen Vesiosuuskunta tilaa varastoon valmiiksi putkia ja muita tarvikkeita kuten käyriä, tarkastuskaivoja venttiileitä, joita vesiosuuskunnan jäsenet voivat ostaa tarvitsemansa määrät, jotta hyötyvät vesiosuuskunnan neuvottelemista edullisista hankintahinnoista. VOK kustantaa käyttöveden mittaamisen tarkoitetun vesimittarin, jonka perusteella kiinteistökohtainen laskutus toteutetaan.

Näytteillä oli kiinteistökohtainen pumppaamo.

 ----------

 TÄSSÄ LISÄÄ TIETOA LEPPÄLAMMEN VOK VESI- JA VIEMÄRILINJOJEN TÖIDEN EDISTYMISESTÄ. (9.6.2012)

* Perusiteita Leppälammen VOK perustamiseksi:

Vesiosuuskunnan toiminta-ajatus:

“Tuottaa Leppälammen alueelle hyvää ja terveydensuojeluvaatimukset täyttävää talousvettä sekä johtaa alueen jätevedet keskitetysti Nurmijärven Veden viemäriverkostoa pitkin puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle”

Mitä tarkoittaa / mitä tehdään:

“ Rakennetaan oma putkiverkosto, niin vesi- kuin viemäri, joita pitkin johdetaan Nurmijärven Veden toimittamaa talousvettä alueen kiinteistöille sekä jätevedet puhdistettaviksi  Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle.”

Mikä on tilanne nyt?

Kuten VOK osakkaille sekä alueen asukkaille on varmasti tullut selväksi, kuten alla olevista kuvista ja tiedoitteistakin voidaan huomata, ovat putkien asennustyöt viimein alkaneet. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 10 kk aikana tästä hetkestä, ollaan siinä tilanteessa, että VOK tuottamia vesi- sekä jätevesi palveluita voidaan ottaa käyttöön alueen kiinteistöissä niiltä osin ketkä mukaan ovat nyt liittyneet, edellyttäen että tarvittavat työt tonteillakin ovat suoritettu.

VOK haluaa tuoda nyt esille, että mikäli alueella oleva kiinteistö ei vielä ole liittynyt, niin se on toki mahdollista ja suositeltavaakin tehdä mahdollisimman pian, sillä linjastojen rakentaminen on vasta alkuvaiheessa. On kuitenkin huomioitava, että tätä ensimmäistä vaihetta rakennetaan jo aikaisemmin vahvistetun suunnitelman mukaisesti ja puitteissa. (Katso oheinen kartta)

Asiaa voi tiedustella Sakari Kuikalta 0400 583 284. 

Kun kunta vahvistaa vesiosuuskunnan toiminta-alueen, tulee toiminta-alueella sijaitseville kiinteistöille liittymisvelvollisuus (Vesihuoltolaki 10 §). Vapautuksen liittymisesta voi saada vain laissa erikseen määrätyillä perusteilla.

Leppälammen VOK ei ole vielä lopullisesti päättänyt, millaiset tähän verkostoon jälkeenpäin liittyvien kiinteistöjen kustannukset tulevat olemaan. Todennäköistä on, että kustannukset ovat korkeammat, kuin ne nyt ovat. Ensivaiheessa mukaan lähtevät kiinteistöt kantavat vastuuta sekä samalla näin ollen rahoittavat tätä yhteistä alueen vesihuoltoa parantavaa hanketta hyvin pitkälle omalla riskillään kaikken yhteiseksi eduksi.

Niin kiinteistön omistajien kuin myös vesihuoltolinjojen rakentamisen kannalta on varmasti edullisinta liittyä VOK verkostoihin mahdollisimman pian.

------------

LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNTA

YLEISKARTTA ALUE - I (kesä 2012)

 

yleiskartta-alue-i-2012.bmp

 

 

 Sivut:

  Linkit:

     Päivitetty 30.5.2012                                              

 ---------- 

9.4.2010

Linkki ympäristöhallinnon sivuille:

Vesiosuuskunnan ABC neuvoo haja-asutusalueen vesihuollossa

 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=145004&lan=fi

--------------------------

MITÄ VIEMÄREIHIN SAA LAITTAA?
Kaikkien viemäriin liittyvien on hyvä pitää mielessä, mitä viemäreihin saa laskea. Helppo sääntö on, että vain sitä, mikä sinne luonnollisesti kuuluu, eli VAIN sitä itseään!
vainitseaan.png
VIEMÄRI EI OLE ROSKAKORI!
Eli viemäriin EI kuulu:
-          vanupuikot
-          tulitikut, tupakan tumpit
-          vaipat, terveyssiteet, tamponit
-          kondomit
-          käsipyyhepaperit
-          sukkahousut, muut tekstiilit
-          kahvinporot
-          kinkunpaisto- ja muut rasvat
-          kiinteät ruuantähteet esim. puuro ja keitot
-          erilaiset kuoret ja pakkaukset
-          vessanpaperin hylsyt,(vaikka joku niin mainostaakin!)

ei_kuulu.png

VASTUU JÄTEVEDENPUMPPAAMOJEN TOIMINNASTA ON KAIKILLA LITTYNEILLÄ!
Kaikilla liittyjillä on vastuu siitä, että jäteveden pumppaamot toimivat moitteetta. Vesiosuuskunta huolehtii, että kaikki kahdeksan linjapumppaamoa toimivat. Tämä edellyttää sitä, että kaikki liittyjät pitävät mielessään, mitä viemäreihin laitetaan.
Mikäli kiinteistöllä on kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo, niin kiinteistö on itse vastuussa sen toimimisesta.